Ортодонција

Што е ортодонција?

Ортодонција е специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со проучување на растот и развојот на забите и орофацијалната регија, третманот и превенцијата на неправилностите во положбата на забите и вилиците.

Ортодонцијата не подразбира само подредување на искривените заби, туку и корегирање на неправилните функции. Генерално постојат четири биолошки системи кои се опфатени во ортодонтскиот третман.

Прочитајте повеќе

Што е малоклузија?

Малоклузија е состојба во која постои отстапување од нормалниот меѓусебен однос на забите во истиот дентален лак и/или во однос на забите од спротивниот дентален лак.

Прочитајте повеќе ВИДЕТЕ ГИ ЧЕСТИТЕ ПРАШАЊА ЗА ОРТОДОНЦИЈА